رئیس اداره: مانا وحیدی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

تاریخ استخدام:1387

تلفن: 66567820

کارشناس مسئول اداره: مجید خلعت آبادی