دفتر:                                66567811                 داخلی :  245

 اداره شبکه و زیر ساخت:       66567827                 داخلی:   248

 اداره سخت افزار:                 66905051                 داخلی:  267

 اداره نرم افزار:                    66567820

اداره اینترنت و اطلاع رسانی66567830

اتوماسیون اداری :                 66567825

اداره  وب سایت :                 66567811