مدیریت

مشخصات شخصی:

  • نام و نام خانوادگی: مهدی حسنی گودرزی
  • مرتبه علمی:
 

میزان تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

سوابق اجرایی :