تماس با ما

 

 اداره شبکه و زیر ساخت:       66567827                 داخلی:   248

 اداره سخت افزار:               66567827               

 اداره نرم افزار:                    66567820

اداره اینترنت و اطلاع رسانی66567830

اتوماسیون اداری :                 66567825

اداره وب سایت :                 348