تماس با ما

 اداره شبکه و زیر ساخت: 

66567827  

اداره سخت افزار: 

66567802  

 اداره نرم افزار:  

66567820  

اداره اینترنت و اطلاع رسانی :

66567830  

اتوماسیون اداری :   

66567825  

اداره وب سایت : 

66905051