تماس با ما

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

22481758 / 22481755  

اداره وب سایت : 

1153  

اداره اینترنت و اطلاع رسانی :

   

 اداره نرم افزار:

1156  

اتوماسیون اداری :   

1154  

اداره سخت افزار: 

   

 اداره شبکه و زیر ساخت: