روسای فناوری مستقر در دانشکده ها

ردیف دانشکده نام و نام خانوادگی
1 ادبیات و علوم انسانی
2 اقتصاد و حسابداری منصوره فاتح
3 تربیت بدنی آقای فرید
4 حقوق  
5 روانشناسی و علوم تربیتی معصومه کریمی
6 زبان های خارجی محمدرضا شفیعی
7 علوم پایه
8 علوم سیاسی پرتو صابری
9 فنی و مهندسی  
10 مدیریت  
11 علوم اجتماعی  
12 معماری و شهر سازی امید چهارلنگی زاده

13

علوم ارتباطات و مطالعات رسانه