نمایندگان مستقر در دانشکده ها

ردیف دانشکده نام و نام خانوادگی
1 ادبیات و علوم انسانی -----------
2 اقتصاد و حسابداری منصوره فاتح
3 تربیت بدنی ------------
4 حقوق مهرداد رضائیان
5 روانشناسی و علوم تربیتی معصومه کریمی
6 زبان های خارجی محمدرضا شفیعی
7 علوم پایه -------------
8 علوم سیاسی پرتو صابری
9 فنی و مهندسی -------------
10 مدیریت مریم صبوری
11 علوم اجتماعی هاله عبدالهی
12 معماری و شهر سازی امید چهارلنگی زاده

13

علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

-----------------