کمیته فناوری اطلاعات تهران مرکزی

 

  رئیس کمیته: رییس دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی واستان تهران

  نائب رئیس کمیته: مهندس مهدی حسنی گودرزی (مدیرکل فناوری اطلاعات وارتباطات واحدتهران مرکزی واستان تهران)

  دبیرکمیته: عامر عابدی (رئیس اداره تامین ونگهداری وب سایت واحدتهران مرکزی)

 

 

 اعضاء :

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی واحدتهران مرکزی

معاون اداری مالی واحدتهران مرکزی

معاون پژوهش وفناوری واحدتهران مرکزی

مدیرکل حراست واحدتهران مرکزی

مدیرگروه کامپیوتر واحدتهران مرکزی