کمیته فناوری اطلاعات دانشگاه آزادتهران مرکزی

  رئیس کمیته IT : رییس دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی

  نائب رئیس کمیته IT : مهندس ولی اللهی مدیرکل فناوری اطلاعات وارتباطات واحدتهران مرکزی

  دبیرکمیته IT : عامر عابدی (رئیس اداره تامین ونگهداری وب سایت واحدتهران مرکزی)

 

 اعضاء :

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی واحدتهران مرکزی

معاون اداری مالی واحدتهران مرکزی

معاون پژوهش وفناوری واحدتهران مرکزی

مدیرکل حراست واحدتهران مرکزی

مدیرگروه کامپیوتر واحدتهران مرکزی