اداره کل فناوری اطلاعات وارتباطات

مدیرکل: مهندس مهدی حسنی گودرزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

سال استخدام در دانشگاه:1374

تلفن دفتر: 22481758  /  22481755

دانلود رزومه مهدی حسنی گودرزی