اداره کل فناوری اطلاعات وارتباطات

مدیرکل: مهندس رضا ولی اللهی

 

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر/ گرایش نرم افزار

کارشناسی ارشد: مهندسی فناوری اطلاعات/ گرایش شبکه های کامپیوتری