مدیرکل فناوری اطلاعات وارتباطات

مدیریت:  مهندس مهدی حسنی گودرزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار

سال استخدام:1374

پست الکترنیکی:

 

سمت های اجرایی:

مدیرکل فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب

رئیس اداره نرم افزار دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب

مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس

و...