اداره تامین ونگهداری وب سایت

رئیس اداره : عامرعابدی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد و پذیرفته شده در مقطع دکتری 
تاریخ استخدام: 1377
پست الکترونیکی: Amer.Abedi@iauctb.ac.ir // Amer.Abedi49@gmail.com 

مسئولیت ها:
مدیر روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1385 لغایت 1391
دبیرشورای اطلاع رسانی دانشگاه آزاداسلامی استان تهران از سال 1389 لغایت 1391
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1392 لغایت 1394
سردبیر نشریه خبری دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ازسال 1385 لغایت 1394
عضو هیئت رئیسه مجمع روابط عمومی های شهر تهران(باحکم فرماندار تهران) ازسال 1392 لغایت 1394
مسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های شهر تهران ازسال 1393 لغایت 1394
صاحب امتیازو مدیرمسئول نشریه (دو هفته نامه سراسری) هاتف امروز
صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز
عضوشورای سیاستگذاری نشریه بین المللی فرهنگ واقتصاد
عضوانجمن روابط عمومی ایران
سرپرست اداره شبکه و زیرساخت دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی 1394
رئیس اداره وب سایت دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1395 تاکنون

دبیرکمیته فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1395 تاکنون

و...
افتخارات درحوزه روابط عمومی و رسانه
کسب رتبه دوم در دومین جشنواره روابط عمومی های خصوصی وتعاونی کشور، در بخش تحقیقات و پژوهش  / مهر۱۳۸۶
کسب مقام اول کشوری ودریافت لوح تقدیر و تندیس در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر کشور/ آذر۱۳۸۸
دریافت لوح تقدیروتندیس درسومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک /  تیر۱۳۸۹
دریافت تقدیرنامه از ریاست ومعاونین محترم دانشگاه آزاداسلامی درمناسبتهای مختلف / از1386 لغایت 1390
دریافت لوح تقدیر ازفرمانداری تهران به جهت برگزاری اولین دوره آموزشی  مدیریت روابط عمومی و خبرنویسی  ( باارائه گواهینامه)  برای مدیران ومسئولین روابط عمومی های سازمانها ودانشگاه های استان تهران به عنوان مسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های شهر تهران / اردیبهشت 1394