اداره تامین ونگهداری وب سایت

رئیس اداره : عامرعابدی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشدو پذیرفته شده درمقطع دکتری
تاریخ استخدام در دانشگاه: 1377
پست الکترونیکی: web.manager@iauctb.ac.ir

 

تلفن داخلی:1153 

مسئولیت ها/ فعالیت ها

مدیر روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1385 لغایت 1391

دبیرشورای اطلاع رسانی دانشگاه آزاداسلامی استان تهران از سال 1389 لغایت 1391

دبیرکمیته ارتباطات سومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک/1389

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1392 لغایت 1394

سردبیر نشریه خبری دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ازسال 1385 لغایت 1394

عضو هیئت رئیسه و مسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های کلانشهر تهران ازسال 1392 لغایت 1394

مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری تحلیلی  هاتف امروز

عضوشورای سیاستگذاری نشریه بین المللی فرهنگ واقتصاد

عضوانجمن روابط عمومی ایران

سرپرست اداره شبکه و زیرساخت دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی، سال 1394

رئیس اداره وب سایت ودبیرکمیته فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1395 تاکنون

نامزد انتخابات مجلس یازدهم

تقدیرنامه وگواهینامه

 

شرح وظایف اداره تامین ونگهداری وب سایت

  • راهبری/پشتیبانی وب سایت اصلی و165 subdomain (زیر سایت) دانشگاه آزادتهران مرکزی/ iauctb.ac.ir
  • ایجادsubdomain (زیرسایت) برای حوزه های زیر مجموعه
  • راهبری/پشتیبانی سامانه اعضای هیئت علمی ( page  شخصی) faculty.iauctb.ac.ir
  • راهبری/پشتیبانی سامانه فارغ التحصیلان /Alumni.iauctb.ac.ir
  • و راهبری سیستم اکانتینگ (مدیریت وتوزیع اینترنت دانشگاه)

 و...