اداره تامین ونگهداری وب سایت

رئیس اداره : عامرعابدی
میزان تحصیلات:  کارشناسی ارشد
تاریخ استخدام: 1377
پست الکترونیکی: Amer.Abedi@iauctb.ac.ir // Amer.Abedi49@gmail.com // Amer_Abedi@yahoo.com

 

مسئولیت ها:
مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی ازسال 1385 لغایت 1391
دبیرشورای اطلاع رسانی منطقه 8 دانشگاه آزاداسلامی(استان تهران) از سال 1389 لغایت 1391
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی از1392 لغایت 1394
سردبیر نشریه خبری دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ازسال 1385 لغایت 1394
عضو هیئت رئیسه مجمع روابط عمومی های شهر تهران(باحکم فرماندار تهران) ازسال 1392 لغایت 1394
مسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های شهر تهران (باحکم فرماندار تهران) ازسال 1392 لغایت 1394
صاحب امتیازو مدیرمسئول نشریه (دو هفته نامه سراسری) هاتف امروز و مدیر پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز  ازسال 1394
عضوشورای سیاستگذاری نشریه بین المللی فرهنگ واقتصاد ازسال 1392
عضوانجمن روابط عمومی ایران ازسال 1385
دبیرکمیته فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1395
و...
افتخارات درحوزه روابط عمومی و رسانه
کسب رتبه دوم در دومین جشنواره روابط عمومی های خصوصی وتعاونی کشور، در بخش تحقیقات و پژوهش  / مهر۱۳۸۶
کسب مقام اول کشوری ودریافت لوح تقدیر و تندیس در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر کشور/ آذر۱۳۸۸
دریافت لوح تقدیروتندیس درسومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک /  تیر۱۳۸۹
دریافت تقدیرنامه از ریاست ومعاونین محترم دانشگاه آزاداسلامی درمناسبتهای مختلف / از1386 لغایت 1390
دریافت لوح تقدیر ازفرمانداری تهران به جهت برگزاری اولین دوره آموزشی  مدیریت روابط عمومی و خبرنویسی  ( باارائه گواهینامه)  برای مدیران ومسئولین روابط عمومی های سازمانها ودانشگاه های استان تهران به عنوان مسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های شهر تهران / اردیبهشت 1394