اداره سخت افزار


رئیس اداره: آیدین عربی رضائیه

میزان تحصیلات: کارشناسی

سال استخدام: 1390

تلفن: