اداره اطلاع رسانی واینترنت

رئیس اداره: نرگس ترکمان

میزان تحصیلات: کارشناسی

تاریخ استخدام:1390  

تلفن:23902155