اداره اطلاع رسانی واینترنت

رئیس اداره: ندا قربانی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری

تاریخ استخدام:

تلفن:1154