اداره نرم افزار


رئیس اداره: نرگس ترکمان

میزان تحصیلات: کارشناسی (مهندسی نرم افزار) و دانشجوی کارشناسی ارشد 

تاریخ استخدام:1390

 

تلفن: 1156

 


 

اتوماسیون اداری: 

تلفن: