اداره نرم افزار


رئیس اداره: مانا وحیدی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

تاریخ استخدام:1387

کارشناس مسئول اداره نرم افزار: مجید خلعت آبادی

کارشناس اتوماسیون اداری: ندا قربانی