اداره نرم افزار


رئیس اداره: مانا وحیدی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

تاریخ استخدام:1387

 

کارشناس مسئول نرم افزار: مجید خلعت آبادی

تلفن: 2154

 


 

اتوماسیون اداری: ندا قربانی

تلفن: 2155