مطالب مرتبط با کلید واژه " اداره کل فناوری اطلاعات وارتباطات "شورای فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد استان تهران

  اعضاء شورای تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاداسلامی استان تهران   1-رئیس شورا، رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان تهران(عضوثابت) 2-دیبرشورا، مهندس گودرزی/ مدیرکل فناوری اطلاعات واحدتهران مرکزی(عضوثابت) 3-دکترعلی نیازی/ معاون پژوهش وفناوری واحدتهران مرکزی(عضوثابت) 4-دکترمنوچهر غیاثوند/ معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی واحدتهران جنوب(عضوثابت) 5-دکترامیرشهاب شهابی/ مدیر فناوری اطلاعات ...